Beboerhåndbog

Indflytning

Før indflytning skal du huske: 

 1. at få en tid på Ejendomskontoret for at afhente nøgler m.v. eller acceptere skriftlig indkaldelse om dato og tidspunkt for indflytning/indflytningssyn.
 2. at du skal fremvise underskrevet genpart af kontrakt og kvittering for indbetaling af første måneds husleje og indskud, da dette er en forudsætning for,     at du kan få udleveret nøgler m.v. til din bolig.
 3. at du i forbindelse med nøgleafhentning skal afsætte ca. en time på Ejendomskontoret til at få alt praktisk på plads omkring din indflytning, da der i forbindelse       med overlevering af nøgler m.v. skal foretages et indflytningssyn og udarbejdes en indflytningsrapport der kræver din tilstedeværelse i boligen.
 4. at du skal udarbejde engyldig fuldmagt til en anden person, hvis du ikke selv kan være til stede ved afhentning af nøgler og ved indflytningssynet.

Nøgleudlevering og indflytningssyn

Udlevering af nøgler

I forbindelse med nøgleudlevering skal du huske at afsætte ca. en time til at få alt praktisk på plads omkring din indflytning, da der i forbindelse med overlevering af nøgler til dig skal foretages et indflytningssyn og udarbejdes en indflytningsrapport, der kræver din tilstedeværelse i boligen. 

Husk gyldig fuldmagt og legitimation hvis du ikke selv er til stede på dagen for indflytning.

Ved afhentning af nøgler får du følgende udleveret:

 • 3 stk. nøgler til hoveddør og postkasse (samme nøgle)
 • 2 stk. adgangsbrikker til bl.a. elevator, døre i.f.m. vaskeri, cykelkælder og containergård
 • 1 stk. vaskekort (adgangsgivende til dør til vaskeri og til maskiner)

Herudover får du udleveret diverse vigtige informationer og retningslinjer, som du er nødt til at have kendskab til som beboer i Askerød. Disse kan downloades under "Indflytning : Information udleveres i forbindelse med overlevering af nøgle".

Indflytningssyn

Indflytningssynet laves på samme tidspunkt som nøgleoverleveringen og foregår mellem dig som beboer og en medarbejder fra Ejendomskontoret. Medarbejderen skriver sammen med dig de fejl- og mangler ned, som du umiddelbart kan se.

Kan du ikke være til stede ved indflytningssynet, kan du sende en anden, der har en skriftlig fuldmagt til at handle på dine vegne. Se gyldig fuldmagt.

Ved indflytningssynet får du eller din stedfortræder (med gyldig fuldmagt og legitimation) udleveret en kopi af indflytningsrapporten.

Husk at være opmærksom på fristen for øvrige fejl og mangler på 14 dage fra den kontraktslige indflytningsdato, da du ellers bliver ansvarlig for udbedring af disse ved en eventuel fraflytning.

Gyldig fuldmagt

Husk gyldig fuldmagt, hvis du sender en stedfortræder, der kan repræsentere dig ved indflytningen.

I en gyldig fuldmagt fremgår det klart, at din stedfortræder kan repræsentere dig i alle henseender i forbindelse med indflytningen - og ikke kun omhandle f.eks. overleveringen af nøglen til beboelsen, da det vil betyde, at fuldmagten ikke kan bruges til at fuldføre et indflytningssyn.

Husk at din stedfortræder også skal medbringe legitimation.

Installation af egne hårde hvidevare

Det er selvfølgelig tilladt at installere vaskemaskine, opvaskemaskine og kondenstørretumbler i din bolig.

Du skal dog først ALTID indhente skriftlig tilladelse hos Ejendomskontoret.

Tilladelse gives, på betingelse af, at: 

 • alle omkostninger, der er forbundet med installationen, afholdes af dig, ved såvel opsætning som nedtagning
 • nedtagning er et krav ved fraflytning, og installationen kan ikke videresælges til en eventuelt ny beboer - heller ikke hvis du aftaler det med ny beboer. Installationen skal til enhver tid frakobles og vaskemaskine, opvaskemaskine og/eller kondenstørretumbler skal fjernes fra boligen
 • installationen er udført håndværksmæssigt korrekt, og opfylder alle lovmæssige krav. Tilslutning skal ske til godkendt vådrumsstik
 • der ved montering af vaskemaskine og opvaskemaskine ikke sker kobling direkte på blandingsbatteriet
 • der ved montering af vaskemaskine og opvaskemaskine bliver monteret en oversvømmelsesventil
 • du accepterer, at du som beboer er erstatningspligtig, hvis installationen direkte eller indirekte forårsager skade på bygningsdele, inventar m.v.
 • Ejendomskontoret får mulighed for at syne installationen efter endt udførelse, inden en måned fra dato for ansøgningen. Du er ansvarlig for at indkalde til dette syn.

Fejl og mangler

Senest 14 dage efter lejeaftalens begyndelse skal du skriftligt anmelde
til Ejendomskontoret, hvis der er fejl og/eller mangler i boligen. I modsat
fald risikerer du, at du hæfter for udbedring af disse ved fraflytning.

Blanket kan du hente på Ejendomskontoret.

For at få godkendelse af Ejendomskontoret på din fejl-og mangelliste, vil du blive indkaldt til et fejl- og mangelsyn i
din bolig for at kunne konstatere omfanget.

Ejendomskonteret skal tage stilling til de anmeldte fejl og mangler. Eventuelle uoverensstemmelser om fejl og mangler eller omfanget heraf afgøres af beboerklagenævnet. Herefter vil ejendomskontoret
sørge for enten at udbedre fejl og manglerne og/eller sørge for at notere de fejl og mangler ned, der ikke gøres noget ved.

Din fejl- og mangelliste vil blive lagt som bilag til indflytningsrapporten for at sikre, at du ikke kommer til at hæfte økonomisk for disse ved fraflytning.

Du skal huske at skrive navn, bolignummer og telefonnummer på din fejl- og mangelliste.

Fraflytning

Opsigelse af boligen

Du skal sende din opsigelse til: 

Bo-Vest
Stationsparken 37
2600 Glostrup
88 18 08 80

Du kan udfylde et opsigelsesskema (fås på ejendomskontoret).

Hvis du har ekstra lejemål, som pulterrum, så skriv det venligst i opsigelsen. Alle i husstanden bedes underskrive opsigelsen.

 1. Der er 3 måneders opsigelse til den første hverdag i en måned. Bo-Vest skal modtage din opsigelse senest den første hverdag i måneden inden kl. 12.00. Modtager Bo-Vest f.eks. din opsigelse den 29. august, gælder opsigelsen fra den 1. september, og du skal betale husleje for september, oktober og november måned, og fraflytte senest 30. november.
 2. Du må selvfølgelig godt flytte, før de 3 måneders opsigelse er gået. Flytter du tidligere, så skriv datoen i opsigelsen. Bo-Vest vil herefter forsøge at genudleje din bolig så hurtigt som muligt.
 3. Bo-Vest sender altid en bekræftelse på en modtaget opsigelse. Har du glemt at underskrive din opsigelse, bliver du bedt om at underskrive en kopi af bekræftelsen og returnere den i en vedlagt svarkuvert. Bo-Vest begynder først genudlejning, når de har modtaget den underskrevne bekræftelse.
 4. Du skal oplyse din nye adresse og eventuelt telefonnummer, så Bo-Vest kan sende en flytteopgørelse og komme i kontakt med dig.

Førsyn – før fraflytning

 • Førsyn er et tilbud til dig inden du siger din bolig op, når du som beboer skal flytte.
 • Ved førsynet vil der i de fleste tilfælde kunne fortælles, om der skal udføres arbejder for din regning. Dog er et førsyn kun vejledende, hvilket betyder, at der godt kan fremkomme flere misligeholdelsespunkter i din fraflytningsrapport.
 • Du kan hermed få mulighed for selv at udføre dette arbejde, som du ellers ville blive pålagt at betale ved fraflytning.
 • Førsynetet foretages, mens du stadig bor i boligen. Det er derfor kun vejledende, og det vil være en god idé at læse afsnittet omboligens stand ved fraflytningssyn, som beskriver afdelingens forventninger til dig som fraflyttende beboer.

Fraflytningen

 • Du kan enten henvende dig i god tid og aftale en tid på Ejendomskontoret, eller du kan vente til du bliver indkaldt skriftlig om dagen og tidspunkt for fraflytningssynet.
 • Inden fraflytningssynet skal du totalt rydde og rengøre boligen.
 • Kan du ikke selv deltage ved fraflytningssynet, kan du give skriftlig fuldmagt til en stedfortræder. Husk din stedfortræder på at medbringe legitimation. Du indestår herefter for de aftaler, der indgås med din stedfortræder.
 • Senest ved fraflytningssynet skal du aflevere 3 x nøgler, 4 x adgangsbrikker, 2 x cykelskursnøgler og 1 x vaskebrik.
 • Ved fraflytningssynet får du udleveret en kopi af frasynsrapporten
 • Er du ikke til stede, vil Ejendomskontoret sende den til dig senest 14 dage efter fraflytningssynet har fundet sted eller sammen med dit prisbrev, som du vil modtage senest 14 dage efter, at fraflytningssynet har fundet sted.

Boligens stand ved fraflytningen

Da du som ny beboer i Askerød flyttede ind, var boligen normalistandsat. Derfor skal du, når du flytter, sørge for at den næste beboer kan overtage i samme stand, som du gjorde, da du ellers kommer til at betale for dette. Dog er undtaget:

 1. de installationer, du har fået skriftlig tilladelse til at blive siddende
 2. arbejder, som afdelingen valgte ikke at udbedre ved indflytning, jf. indflytningsrapport
 3. fejl og mangler, som afdelingen valgte ikke at udbedre ved indflytning, jf. fejl- og mangelrapport (afleveret skriftligt til Ejendomskontoret senest 14 dage efter indflytningen)
 4. slid og ælde

Det er ikke muligt at videregive egne installerede:

 • hårde hvidevarer
 • installationer og inventar

til kommende beboere, da disse fysisk skal fjernes fra boligen ved fraflytning. Dette gælder alt løsøre, som ikke kan overtages af ny indflyttende beboer.

Ved synet vurderes boligen på følgende punkter:

 1. misligholdelse - afholdes af dig som fraflyttende beboer
 2. rydning - afholdes af dig som fraflyttende beboer
 3. rengøring - afholdes af dig som fraflyttende beboer
 4. reetablering - afholdes af dig som fraflyttende beboer
 5. slid og ælde - afholdes af afdelingen

Disse punkter skal være udbedret inden udflytningssynet, fordi du ved synet afleverer nøglerne, og derfor ikke længere har adgang til boligen.

Hvad er misligholdelse?

Der er tale om misligholdelse, når boligen eller dele af denne er forringet som følge af fejlagtig brug, når noget mangler i boligen, forkert vedligeholdelse, forkert bemaling eller uforsvarlig adfærd hos dig, din husstand eller andre, du har givet adgang til boligen. Herunder anses det også som misligholdelse, hvis der i din bolig er behov for ekstraordinær rengøring.

Ofte set som forglemmelser hos fraflyttende beboere:

 1. gulvenes stand, herunder slid gennem lakken, dybe ridser og hakker
 2. rengøringens omfang, se under punktet "Rengøring"
 3. forkert bemaling, herunder brug af forkert maling, maling på stikkontakter, håndtag, gulve, ringeklokke m.v.

 Hvad er rydning?

Alt i boligen, herunder altan(er) og i depot- eller kælderrum skal ryddes.

Ofte set som forglemmelse hos beboere:

 1. manglende nedtagninger af gardinstænger, stang til badeforhæng, hylder, beslag, knivholdere, kroge, ledninger og lamper m.v. (ekskl. badeværelseslampen og toiletrulleholderen)
 2. efterladte møbler, gardiner og effekter - også på fællesareal

 Hvad er rengøring?

En rengøring både ser og føles ren og pæn.

Ofte set som forglemmelser hos beboere:

 1. ALLE hjørner, kroge, lister, gummilister, nagelfast inventar, radiatorer og bag disse, udsugning, emfang og andre hårde hvidevarer og tilbehør m.v.
 2. Afrimning af køl/frys
 3. ALT kalk på fliser, i bruseren, vandhaner, toilet, vaske m.v.
 4. ALT afrensning af maling på steder, hvor maling ikke hører til, bl.a. på stikkontakter, gummilister, dørklokker, låse, håndtag, gulve, trapper eller andre ubemalede flader eller flader, hvor malingen lapper ind over kanter eller inventar, hvor det ikke hører hjemme, vægmaling på døre og paneler, panelmaling på vægge og lofter m.v.
 5. Pudsning af vinduer/ruder ude og inde

 Hvad er reetablering?

Alt i boligen skal være som ved indflytning med undtagelse af, hvad der er givet skriftlige tilladelser på fra Ejendomskontoret, og almindelig slid og ælde.

Ofte set som forglemmelser hos beboere:

 1. huller i vådzone, herunder i fuger og fliser
 2. huller i vægge grundet kabelføring
 3. beslag, der ikke er nedtaget
 4. ikke godkendte installationer

Gyldig fuldmagt

 • Husk skriftlig gyldig fuldmagt, hvis du sender en stedfortræder, der kan repræsentere dig ved fraflytningen.
 • Husk at din stedfortræder også skal medbringe legitimation.
 • I en gyldig fuldmagt fremgår det klart, at din stedfortræder kan repræsentere dig i alle henseender i forbindelse med fraflytningen - og ikke kun omhandle f.eks. overleveringen af nøglen til beboelsen, da det vil betyde, at fuldmagten ikke kan bruges til at fuldføre et fraflytningssyn.

Prisoverslag og endelig flytteopgørelse

 • På baggrund af udflytningssynet indgår Ejendomskontoret aftale med håndværkere, der sætter boligen i stand i overensstemmelse med fraflytningsrapporten.

Den foreløbige opgørelse

 • Senest 14 dage efter fraflytningssynet sender Ejendomskontoret dig et prisoverslag, som estimerer, hvad afdelingen forventer, at det koster at sætte den bolig, du flytter fra, i stand. Det er den foreløbige opgørelse over istandsættelsesudgifter og beregningen af din eventuelle andel heraf opdelt på arbejder.

Den endelige flytteopgørelse

 • Bo-Vest sender den endelige flytteopgørelse over istandsættelsesudgifterne m.v. til dig ca. 1 måned efter at den sidste håndværker regning er modtaget i Bo-vest. Den endelige flytteopgørelse over istandsættelsesudgifterne indeholder oplysninger om, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, hvad de har kostet og hvorledes din andel af istandsættelsesudgifterne er beregnet.
 • Udgifterne til istandsættelse og eventuel skyldig husleje m.v. modregnes i indskuddet. Hvis indskuddet ikke dækker, skal der betales det beløb, der fremgår af flytteopgørelsen.
 • Varme- og elmåler aflæses i forbindelse med udflytningssynet og skrives på udflytningsrapporten.
 • Den endelige afregning af varmeudgiften sker i forbindelse med udarbejdelsen af årets varmeregnskab.

Indsigelse og beboerklagenævn

 • Indsigelse
 • Du kan som fraflyttet beboer gøre skriftlig indsigelse over for afdelingen til Ejendomskontoret, når du har modtaget den endelige afregning fra Bo-Vest ca. 6 uger fra fraflytningssynet har fundet sted. Ejendomskontoret vil herefter behandle sagen igen og vil fremkomme med en endelig afgørelse og modtager gerne materiale, der understøtter din indsigelse.
 • Beboerklagenævn
 • Er du som beboer ikke enig i Ejendomskontorets endelige afgørelse, må du rette henvendelse til Beboerklagenævnet.Men afgørelserne er ikke nødvendigvis endelige og en afgørelse i Beboerklagenævnet kan viderebringes til Boligretten.

Kort nyt

Børnefest og børnedemokrati i Askerød

Du kan finde info her

 

Sæt kryds i kalender - Kulturaften fredag den 6. september 2024

Du kan finde info her

 

Robotplæneklippere / Åben ild og grill

Du kan finde info her

 

Brug af grill i haver og på terrasser

Du kan finde info her

 

Café Asks menu for juni 2024

Du kan finde info her

 

Café Asks menu for august 2024

Du kan finde info her

 

Referat fra Afdelingsbestyrelsens møde tirsdag den 23. maj 2024

Du kan finde info her

 

Askerød Tidende juni (det findes også i papirformat på Ejendomskontoret og i Café Ask (begrænset antal)

Du kan finde info her

 

Tv-overvågning i din boligafdeling

Du kan finde info her

 

Vigtig information om parkering af lange gulpladebiler ved Digehuset!!!

Du kan finde info her

 

Nyt parkeringsfirma fra 25. marts 

Du kan finde info her

 

Parkeringsregler i Askerød - VIGTIG INFORMATION

Du kan finde info her

 

Orientering om legepladserne i Askerød

Du kan få info her

 

JA TAK tilbud, retter på frost i Café Ask

Du kan finde info her

 

Der hensættes affaldsposer ved siden af molokkerne, ved Gærdehuset 5/6 og ved Gærdehuset 7/8

Du kan finde info her

 

Det er nemt at sortere, med hjælp fra Perfect Waste

Du er kan finde info her

 

Askerød har et Cykelværksted -  mellem Gærdehuset 5 og 6

Du kan finde info her

Åbningsfesten i Cykelværkstedet tirsdag den 25. april

 

BO-VEST har fået en ny selvbetjening  

Du kan finde info her

 

Husk at læse om haver og terrasser i Husorden og Råderet

Du kan finde info her

 

Affaldskampagne: Er det sådan Askerød skal se ud?

Du kan finde info her

 

Vil du gå glip af vigtige beskeder i Askerød? Modtag SMS ved akutte situationer, så som luk af vand, varme o.l.

Du kan finde info her